به رویه‌ها و لایه‌هایی که که بر روی کف یک ساختمان یا هر مکان دیگر پوشانده شود کفپوش می‌گویند.

-کفپوش‌ها در شاخه‌ای از صنعت به نام کفسازی کاربرد دارند.

کف‌سازی به طور کلی به دو بخش تقسیم می‌شود: